IFC Markets Forex Broker

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی

ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفاً نوع حساب در MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را انتخاب کنید

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
ابزار
اسپرد، پیپ
فاصلۀ دستور به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات
Dec
18
حداقل تغییر قیمت
لات
مارجین در %
شروع معامله / پایان معامله
وضعیت
فلزات/مس
#F-HGZ8 50 100 - / - 0.0001 25000 pounds 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
متوقف
#F-HGH9 50 100 -7.15 / -0.67 0.0001 25000 pounds 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-HGK9 50 100 -7.16 / -0.67 0.0001 25000 pounds 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
انرژی/گاز طبیعی
#F-NGZ8 20 40 - / - 0.001 10000 mmBtu 2.5%
21.09.2018
27.11.2018
متوقف
#F-NGF9 20 40 -3.67 / -0.34 0.001 10000 mmBtu 2.5%
24.10.2018
26.12.2018
باز
#F-NGG9 20 40 -3.59 / -0.34 0.001 10000 mmBtu 2.5%
23.11.2018
28.01.2019
باز
#F-NGH9 20 40 - / - 0.001 10000 mmBtu 2.5%
21.12.2018
25.02.2019
متوقف
انرژی/ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOZ8 40 80 - / - 0.0001 42000 gallons 2.5%
25.09.2018
29.11.2018
متوقف
#F-HOF9 40 80 -7.97 / -0.75 0.0001 42000 gallons 2.5%
26.10.2018
28.12.2018
باز
#F-HOG9 40 80 -7.95 / -0.74 0.0001 42000 gallons 2.5%
27.11.2018
30.01.2019
باز
انرژی/نفت BRENT
#F-BRNF9 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
25.09.2018
29.11.2018
متوقف
#F-BRNG9 6 12 -6.19 / -0.58 0.01 1000 barrels 2.5%
26.10.2018
27.12.2018
باز
#F-BRNH9 6 12 -6.20 / -0.58 0.01 1000 barrels 2.5%
27.11.2018
30.01.2019
باز
انرژی/نفت WTI
#F-CLZ8 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
17.09.2018
16.11.2018
متوقف
#F-CLF9 6 12 -5.18 / -0.48 0.01 1000 barrels 2.5%
17.10.2018
18.12.2018
فقط برای بستن
#F-CLG9 6 12 -5.22 / -0.49 0.01 1000 barrels 2.5%
14.11.2018
21.01.2019
باز
#F-CLH9 0 12 -5.25 / -0.49 0.01 1000 barrels 2.5%
14.12.2018
19.02.2019
باز
کشاورزی/شکر
#F-SBH9 6 12 -1.45 / -0.14 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
27.02.2019
باز
#F-SBK9 6 12 -1.47 / -0.14 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
25.09.2018
29.04.2019
باز
کشاورزی/كاكائو
#F-CCZ8 10 20 - / - 1 10 metric tons 2.5%
12.06.2018
15.11.2018
متوقف
#F-CCH9 10 20 -2.32 / -0.22 1 10 metric tons 2.5%
14.08.2018
13.02.2019
باز
#F-CCK9 10 20 -2.33 / -0.22 1 10 metric tons 2.5%
13.11.2018
15.04.2019
باز
کشاورزی/قهوۀ عربیکا
#F-KCZ8 50 100 - / - 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
15.06.2018
20.11.2018
متوقف
#F-KCH9 50 100 -3.90 / -0.36 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
17.08.2018
18.02.2019
باز
#F-KCK9 50 100 -4.03 / -0.38 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
16.11.2018
18.04.2019
باز
کشاورزی/سویا
#F-QBSF9 20 40 -4.70 / -0.44 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
27.12.2018
باز
#F-QBSH9 20 40 -4.77 / -0.45 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.10.2018
26.02.2019
باز
کشاورزی/کنجاله سویا
#F-ZMZ8 80 160 - / - 0.01 100 short tons 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
متوقف
#F-ZMF9 80 160 -3.21 / -0.30 0.01 100 short tons 2.5%
25.07.2018
27.12.2018
باز
#F-ZMH9 80 160 -3.26 / -0.30 0.01 100 short tons 2.5%
26.11.2018
26.02.2019
باز
کشاورزی/گندم
#F-ZWZ8 20 40 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
متوقف
#F-ZWH9 20 40 -2.78 / -0.26 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-ZWK9 20 40 -2.81 / -0.26 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
کشاورزی/آب پرتقال
#F-JOF9 40 80 -2.18 / -0.20 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
28.08.2018
28.12.2018
باز
#F-JOH9 40 80 -2.15 / -0.20 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
26.10.2018
27.02.2019
باز
کشاورزی/جو
#F-ZOZ8 30 60 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
متوقف
#F-ZOH9 30 60 -1.50 / -0.14 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-ZOK9 30 60 -1.51 / -0.14 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
کشاورزی/دانه ذرت
#F-ZCZ8 10 20 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
متوقف
#F-ZCH9 10 20 -1.99 / -0.19 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-ZCK9 10 20 -2.03 / -0.19 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
کشاورزی/گاو زنده
#F-LEZ8 200 400 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
31.07.2018
06.12.2018
متوقف
#F-LEG9 200 400 -5.05 / -0.47 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
02.10.2018
31.01.2019
باز
#F-LEJ9 200 400 -5.15 / -0.48 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
04.12.2018
04.04.2019
باز
کشاورزی/گاو گوشتی
#F-GFX8 200 400 - / - 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
24.09.2018
14.11.2018
متوقف
#F-GFF9 200 400 -7.55 / -0.71 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
22.10.2018
30.01.2019
باز
#F-GFH9 200 400 -7.44 / -0.70 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
12.11.2018
27.03.2019
باز
کشاورزی/پنبه
#F-CTZ8 30 60 - / - 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
18.04.2018
21.11.2018
متوقف
#F-CTH9 30 60 -4.08 / -0.38 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.06.2018
20.02.2019
باز
#F-CTK9 30 60 -4.14 / -0.39 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.11.2018
22.04.2019
باز
کشاورزی/ برنج شلتوک
#F-ZRF9 100 200 -2.19 / -0.21 0.001 2000 cwt 2.5%
27.08.2018
27.12.2018
باز
#F-ZRH9 100 200 -2.22 / -0.21 0.001 2000 cwt 2.5%
25.10.2018
26.02.2019
باز
کشاورزی/گوشت غیر حلال
#F-HEZ8 100 200 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.08.2018
12.12.2018
متوقف
#F-HEG9 100 200 -2.65 / -0.25 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
05.10.2018
13.02.2019
باز
#F-HEJ9 0 200 -2.87 / -0.27 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
10.12.2018
10.04.2019
باز
کشاورزی/قهوۀ روبوستا
#F-RCF9 6 12 -1.51 / -0.14 1 10 metric tons 2.5%
28.08.2018
28.12.2018
باز
#F-RCH9 6 12 -1.54 / -0.14 1 10 metric tons 2.5%
26.10.2018
27.02.2019
باز
شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.