IFC Markets Forex Broker

ساعات معاملاتی فارکس و CFD - روزهای کاری بازار

ابزارهای تجاریساعات تجارت (CET)ساعات تجاری منطقه ای (سه شنبه)
فارکس دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00),
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EURRUB ،USDRUBدوشنبه — جمعه (08:00 — 17:00) 08:00 — 17:00
فلزات گرانبهادوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام TSE (ژاپن) / #T-... دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00)01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00
قراردادهای CFD روی سهام: NYSE، بازار بورس NASDAQ ( ایالات متحده) / #S-... دوشنبه — جمعه (16:30 — 23:00)16:30 — 23:00
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام (IO8-) LSE (انگلیس) / #R-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 16:30)09:00 — 16:30
قراردادهای CFD روی سهام: بازار بورس LSE (بریتانیای کبیر) / #L-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD روی سهام: بورس سهام HKEx (هنگ کنگ) / #H-... دوشنبه — جمعه (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00)02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFD روی سهام: بورس سهام Xetra (آلمان) / #D-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD سهام: بورس سهام ASX (استرالیا) / #A-... دوشنبه — جمعه (00:00 — 06:00)00:00 — 06:00
CFD در ETFدوشنبه — جمعه (16:30 — 23:00) 16:30 — 23:00
قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص
AU200دوشنبه — جمعه (00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00
USDIDXدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00),
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
FR40دوشنبه — جمعه (08:00 — 21:55) 08:00 — 21:55
DE30دوشنبه — جمعه (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
EU50دوشنبه — جمعه (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
GB100دوشنبه — جمعه (09:00 — 22:00) 09:00 — 22:00
HK50دوشنبه — جمعه (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:20 — 16:40
NIKKEIدوشنبه — جمعه (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJIدوشنبه — جمعه (03:00 — 23:00) 03:00 — 23:00
Nd100دوشنبه — جمعه (03:00 — 23:00) 03:00 — 23:00
SP500دوشنبه — جمعه (03:00 — 23:00) 03:00 — 23:00
قراردادهای بی وقفۀ CFD روی کالاها
#C-ROBUSTAدوشنبه — جمعه (10:00 — 18:30) 10:00 — 18:30
#C-SUGARدوشنبه — جمعه (10:30 — 20:00) 10:30 — 20:00
#C-COFFEEدوشنبه — جمعه (11:15 — 20:30) 11:15 — 20:30
#C-COCOAدوشنبه — جمعه (11:45 — 20:30) 11:45 — 20:30
#C-ORANGEدوشنبه — جمعه (15:00 — 21:00) 15:00 — 21:00
#C-FCATTLEدوشنبه — جمعه (16:30 — 21:05) 16:30 — 21:05
#C-LCATTLEدوشنبه — جمعه (16:30 — 21:05) 16:30 — 21:05
#C-LHOGدوشنبه — جمعه (16:30 — 21:05) 16:30 — 21:05
#C-COPPERدوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
#C-HEATOILدوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
#C-NATGASدوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
OILدوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
#C-CORNدوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#C-OATSدوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#C-SOYBدوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#C-SOYBMدوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#C-WHEATدوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#C-RICEدوشنبه — جمعه (03:00 — 05:00, 16:30 — 21:20) 03:00 — 05:00, 16:30 — 21:20
#C-BRENTدوشنبه — پنجشنبه (03:00 — 24:00),
جمعه (03:00 — 23:00)
00:00 — 24:00
#C-COTTONدوشنبه — جمعه (04:00 — 21:20) 04:00 — 21:20
ابزارهای طلایی
XAUOILدوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
XAUXAGدوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
XAUSnPدوشنبه — جمعه (03:00 — 23:00) 03:00 — 23:00
قراردادهای CFD روی کالاهای آتی
#F-BR...دوشنبه — پنجشنبه (03:00 — 24:00),
جمعه (03:00 — 23:00)
00:00 — 24:00
#F-CC...دوشنبه — جمعه (11:45 — 20:30) 11:45 — 20:30
#F-CL...دوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
#F-CT...دوشنبه — جمعه (04:00 — 21:20) 04:00 — 21:20
#F-GF...دوشنبه — جمعه (16:30 — 21:05) 16:30 — 21:05
#F-HE...دوشنبه — جمعه (16:30 — 21:05) 16:30 — 21:05
#F-HG...دوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
#F-HO...دوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
#F-JO...دوشنبه — جمعه (15:00 — 21:00) 15:00 — 21:00
#F-KC...دوشنبه — جمعه (11:15 — 20:30) 11:15 — 20:30
#F-LE...دوشنبه — جمعه (16:30 — 21:05) 16:30 — 21:05
#F-NG...دوشنبه — پنجشنبه (01:00 — 24:00),
جمعه (01:00 — 23:00)
01:00 — 24:00
#F-QB...دوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#F-RC...دوشنبه — جمعه (10:00 — 18:30) 10:00 — 18:30
#F-SB...دوشنبه — جمعه (10:30 — 20:00) 10:30 — 20:00
#F-ZC...دوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#F-ZM...دوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#F-ZO...دوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
#F-ZR...دوشنبه — جمعه (03:00 — 05:00, 16:30 — 21:20) 03:00 — 05:00, 16:30 — 21:20
#F-ZW...دوشنبه — جمعه (03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20) 03:00 — 15:45, 16:30 — 21:20
قراردادهای CFD جدید در Crypto Futures
#F-BT...دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00),
جمعه (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00