این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

بررسی بازار


ریزش سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه عمق بیشتری پیدا کرد زیرا پس از انتشار صورتجلسۀ حامی افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو، چشم انداز مربوط به ادامۀ سیاست انقباضی پولی بر ضریب اطمینان بازار فشار وارد کرد. شاخص S&P500 با 1.4% ریزش به 2768.78 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.3% سقوط به 25379.45 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 2.1% سقوط به 7485.14 واحد رسید. تقویت دلار کند شد زیرا تعداد مدعیان اولیۀ بیکاری به پایین ترین سطح طی 49 سال اخیر رسید درحالیکه شاخص تولید فدرال ریزرو فیلادلفیا برای اکتبر اندکی پایین تر از رقم ماه قبلش اعلام شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 95.919 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه عقب نشینی داشتند که پس از انتشار صورتجلسۀ نشست ماه سپتامبر فدرال ریزرو رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.03% ریزش به 2809.21 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% ریزش به 25706.68 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.04% ریزش به 7642.70 واحد رسید. تقویت دلار تشدید شد زیرا صورتجلسۀ فدرال ریزرو نشان داد که سیاستگذاران از افزایش تدریجی نرخ بهره حمایت کردند علی رغم آنکه ترامپ از سیاست افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو ایراد گرفته بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.6% رشد به 95.621 واحد رسید و همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با بطور درهم آمیخته باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه با رشد شدید بسته شدند که به دلیل آمار اقتصادی و گزارش های درآمدی بهتر از حد انتظار رخ داد ضمن اینکه سهام بخش فن آوری پیشتاز این بهبود بود. شاخص S&P 500 با 2.2% رشد به 2809.92 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average ) با 2.2% رشد به 25798.42 واحد رسید که پیشتاز آن رشد سهام شرکت های Goldman Sachs و United Health بود که برای سه ماهۀ سوم سال گزارش های درآمدی بهتر از حد انتظار منتشر کردند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 2.9% رشد به 7645.49 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد زیرا رقم رشد 0.3% برای تولید صنعتی در ماه سپتامبر از بهتر از رقم پیش بینی 0.2% بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.04% رشد به 95.065 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه ریزش پیدا کردند و رشدهای روز جمعه را از دست دادند زیرا سهام فن آوری عقب نشینی داشت. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2750.79 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.4% ریزش به 25250.55 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.9% ریزش به 7430.74 واحد رسید. به دلیل آمار اقتصادی درهم آمیخته، تقویت دلار متوقف شد. کسری بودجۀ ایالات متحده به 779 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و خرده فروشی در سپتامبر 0.1% افزایش یافت که کمتر از حد انتظار بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 95.023 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه رشد پیدا کرد که به دلیل رشد سهام بخش فن آوری رخ داد. شاخص S&P 500 با 1.4% رشد به 2767.13 واحد رسید ضمن اینکه در طی هفته با 4.1% سقوط بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.2% رشد به 25339.99 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 2.3% به 7496.89 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد زیرا بهای واردات در سپتامبر 0.5% رشد پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش در برابر شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 95.249 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

عقب نشینی سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه کند شد که پس از آن رخ داد که شاخص های S&P 500 و Dow بیشترین سقوط روزانه شان از فوریه تاکنون را به ثبت رساندند. شاخص S&P500 با 2.1% سقوط به 2728.37 واحد رسید ضمن اینکه همۀ 11 بخش اصلی این شاخص با ریزش بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 2.1% ریزش به 25052.83 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.3% سقوط به 7329.06 واحد رسید که پس از ریزش موقت به محدودۀ اصلاح حرکتی رخ داد. این شاخص پس از رسیدن به بالاترین سطح طی 52 هفتۀ اخیر 10% سقوط پیدا کرده است. ضعف دلار تشدید شد که پس از انتشار آمار ضعیف تر از حد انتظار تورم برای ماه سپتامبر رخ داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% ریزش به 95.006 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه عقب نشینی داشتند چراکه بازدهی های اوراق قرضه همچنان در سطوح بالا باقی ماندند. شاخص S&P 500 با 3.3% سقوط به 2785.68 واحد رسید که به دلیل ریزش سهام بخش فن آوری رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Nasdaq ) با 3.2%سقوط به 25589.74 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Dow Jones industrial average) با 4.1% سقوط به 7422.05 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد علی رغم آنکه گزارش شد بهای عمده فروشی که توسط شاخص بهای تولیدکننده سنجیده شده است در ماه سپتامبر سریع تر از ماه قبل رشد داشته است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.24% ریزش به 95.455 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار با ریزش باز می شود.

بازار سهام ایالات متحده به ریزش در روز سه شنبه ادامه داد درحالیکه نزدک ( Nasdaq ) رشد داشت زیرا سهام فن آوری بهبود پیدا کرد. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 2880.34 واحد رسید. شاخص داوجونز ( Dow Jones ) رشد روز قبل را از دست داد و با 0.2% ریزش به 26430.57 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.03% رشد به 7738.02 واحد رسید. تقویت دلار وارونه شد زیرا بازدهی های اوراق قرضۀ 10 ساله پس از افزایش تا جدیدترین سطح طی 7 سال اخیر، در بالاتر از 3.25% ریزش پیدا کردند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 95.663 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با ریزش بسته شد در حالیکه شاخص Dow با اندکی رشد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.04% ریزش به 2884.43 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.2% رشد به 26486.78 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.7% ریزش به 7735.95 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد که به دلیل ادامۀ افزایش بازدهی های اوراق قرضۀ دولتی رخ داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.15% رشد به 95.754 واحد رسید و همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز می شود.

سهام ایالات متحده در روز جمعه بیش از پیش ریزش پیدا کردند زیرا نگرانی های مربوط به افزایش بازدهی ها بر گزارش مثبت اشتغال فشار وارد کرد. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2885.57 واحد رسید و در طی هفته نیز با 1% سقوط بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.7% ریزش به 26447.05 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 1.2% سقوط به 7788.45 واحد رسید. تقویت دلار متوقف شد همزمان بیکاری نیز از 3.9% به 3.7% در سپتامبر رسید که پایین ترین سطح طی 48 سال اخیر است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی بدون تغییر در رقم 95.786 واحد ثابت باقی ماند. قراردادهای آتی در شاخص های سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز می شود.