این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

اسناد و مدارک


توافقنامۀ مشتری که شامل مفاد اساسی خدمات شرکت به مشتریان می باشد. ضوابط تجارت. قواعد سیاست اجرایی معاملات و دستورات تجاری. هشدار خطر، شامل اطلاعاتی پیرامون خطرات همراه با تجارت و معامله در بازارهای مالی.