IFC Markets Forex Broker

اخبار شرکت

به دلیل تعطیلات رسمی در ایالات متحده (روز شکرگزاری) و در ژاپن (روز شکرگزاری کار) در 22 و 23 نوامبر 2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در Wesfarmers Ltd (تجزیۀ شرکت)، معاملۀ CFD در سهام #A-WES از تاریخ 20.11.2018 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های (معاملات) باز در این قراردادهای CFD در قیمت بسته شدن بازار در روز معاملاتی 20.11.2018 بطور خودکار بسته خواهند شد. معامله پس از 21.11.2018 از سر گرفته خواهد شد.

به دلیل رویدادهای شرکتی در Fosun International Limited (تجزیۀ شرکت)، معاملۀ CFD در سهام #H-0656 از تاریخ 19.11.2018 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های (معاملات) باز در این قراردادهای CFD در قیمت بسته شدن بازار در روز معاملاتی 19.11.2018 بطور خودکار بسته خواهد شد. معامله پس از 20.11.2018 از سر گرفته خواهد شد.

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.17.1 برای ویندوز منتشر شده است.
تغییرات:

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در ایالات متحده از تاریخ 05.11.2018، زمابندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلات رسمی در روسیه در تاریخ 5 نوامبر 2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.17.0 برای ویندوز منتشر شده است.
تغییرات اصلی:

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیۀ اروپا از تاریخ 29.10.2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر خواهد کرد:

به دلیل رویدادهای شرکتی در Honeywell International (این شرکت دو واحدش را مستقل خواهد کرد)، معاملۀ CFD در سهام #S-HON از تاریخ 26.10.2018 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های (معاملات) باز در این قراردادهای CFD در تاریخ 25.10.2018 بطور خودکار در قیمت بسته شدن بازار بسته خواهند شد. معامله پس از تاریخ 29.10.2018 از سر گرفته خواهد شد.

به دلیل تعطیلات در چین در تاریخ 17 اکتبر 2018، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

شروع معامله با IFC Markets